Ubytovací řád

 1. V penzionu může být ubytován host pouze po předložení platného občanského průkazu nebo platného
  cestovního pasu, bez předložení tohoto dokladu není ubytování možné.
 2. Host je ubytován v pokoji po dobu, kterou sjednal s provozovatelem penzionu.
 3. Požádá-li ubytovaný host o prodloužení doby pobytu, může mu být nabídnut jiný pokoj než ten, ve kterém byl původně ubytován.
 4. Za pobyt a poskytnuté služby je ubytovaný host povinen platit ceny v souladu s platným ceníkem při
  rezervaci, případně při příchodu na ubytování.
 5. Hosté se mohou ubytovat nejdříve v 15:00 hodin a pokoj musí uvolnit nejpozději v 10:00 hodin v den, kdy
  odjíždějí z ubytování.
 6. Z bezpečnostních důvodů není dovoleno ponechávat děti do 6-ti let bez dozoru dospělé osoby v pokoji
  a ostatních společenských prostorách penzionu. Dospělé osoby v plném rozsahu odpovídají za osoby jim svěřené. Dospělá osoba nese plnou odpovědnost za případné škody způsobené dětmi.
 7. Hosté jsou povinní dodržovat noční klid v době od 22:00 do 6:00.
 8. V celém objektu penzionu platí přísný zákaz kouření, požívání omamných a jiných návykových látek či manipulace s otevřeným ohněm. Do objektu je zakázáno vnášet zbraně, střelivo, výbušniny, chemikálie, hořlavé a těkavé látky a předměty vyvolávající silné elektromagnetické pole. Porušení tohoto nařízení má za následek okamžité ukončení pobytu klienta bez nároku na vrácení jakékoli částky zaplacené za ubytování.
 9. V pokoji nebo společenských místnostech nesmí host bez souhlasu provozovatele ubytovacího zařízení
  nebo jeho zástupce přemisťovat zařízení, provádět opravy a jakékoli zásahy do elektrické sítě nebo jiné instalace.
 10. Pokud při ubytování nebo v průběhu pobytu zjistíte jakoukoliv závadu na pokoji nebo ve společných prostorách, prosíme Vás o její nahlášení na recepci penzionu. Pracovník údržby provede veškerá potřebná opatření pro její nejrychlejší možné odstranění.
 11. Klient odpovídá za škody na majetku ubytovatele, ať již byla způsobena úmyslně či z nedbalosti. V případě způsobení škody je klient povinen zaplatit ji v plném rozsahu. Škoda se hradí v penězích, popř. uvedením do původního stavu. Na požádání klienta vystaví příslušný zaměstnanec doklad o náhradě škody.
 12. Pro přijímání návštěv jsou k dispozici společné prostory v restauraci. V pokoji host přijímat návštěvy nemůže. 
 13. Není dovoleno užívání vlastních el. spotřebičů s výjimkou holících nebo masážních strojků a vysoušečů vlasů. Při odchodu z pokoje je host povinen uzavřít v pokoji vodovodní uzávěry, zhasnout světla a vypnout el. spotřebiče, které se v nepřítomnosti osob nepoužívají.
 14. Případnou ztrátu klíčů je host povinen nahlásit bez prodlení provozovateli ubytovacího zařízení a uhradit způsobenou škodu. Za ztrátu klíčů účtujeme 500 Kč.
 15. Za škody způsobené hostem na majetku penzionu odpovídá host podle platných právních předpisů v plné výši.
 16. Psi a jiná zvířata mohou být v hotelu ubytována za cenu dle platného ceníku. Záměr ubytovat Vaše domácí zvířátko oznamte prosím nejméně 1 den před příjezdem. Podmínkou ubytování zvířete je jeho nezávadný zdravotní stav. Jako majitel zvířete nesete plnou zodpovědnost za následky chování zvířete, proto ho prosím mějte pod neustálým dohledem, voďte ho na vodítku a nasaďte mu košík, abychom předešli případným konfliktům a škodám.
 17. Stížnosti hostů a případné návrhy na zlepšení ubytovacích služeb přijímá provozovatel ubytovacího zařízení.
 18. Každý host je povinen řídit se požárním řádem, seznámit se s poplachovými směrnicemi, případně další
  zveřejněnou dokumentací a příkazy k zajištění požární ochrany.
 19. Host ubytovaný v tomto ubytovacím zařízení je povinen dodržovat tento ubytovací řád. V případě, že jej
  poruší, má právo provozovatel ubytovacího zařízení hosta vykázat z ubytovacího zařízení bez náhrady.

Rezervační, platební a storno podmínky

 1. Rezervace ubytování musí být potvrzená ubytovacím zařízením.
 2. Ubytovací zařízení vydá 50 % zálohovou fakturu, která je splatná před termínem rezervace. Pokud nebude zálohová faktura uhrazena v termínu splatnosti, bude rezervace zrušená.
 3. Po zaplacení zálohy je rezervace ubytování potvrzená. 
 4. V případě zrušení rezervace nebo nedojezdu, záloha propadá a není možné ji opětovně využít.